I. Makovica - Zvestovacia
Nech zvie pútnik, ktorý pešo, na bicykli, na koni, či iným spôsobom Matúšovo kráľovstvo navštívi, že územie toto je suverénne medzi kráľovstvami, nedeje sa tu žiadna nekalosť a nebudú mu upierané žiadne jeho práva. Územie toto je výnimočne krásne a oplýva nesmiernymi prírodnými, duchovnými a historickými hodnotami.

II. Makovica - Práva a povinnosti občana
Občanom Matúšovho kráľovstva sa stáva ten, kto turistický pas zadováži si, na predpísané miesto svoju fotografiu nalepí a voľné kolonky popravde vypíše. Takto vyplnený pas oprávňuje občana voľne sa pohybovať po Matúšovom kráľovstve, poznávať všetky jeho hrady a im priľahlé Lehoty a Kráľovské lehoty.
Právom občana je pasovými, pútnickými, hradnými i špeciálnymi pečiatkami pas svoj plniť si.
Povinnosťou občana je o krásach Matúšovho kráľovstva i za jeho hranicami hovoriť.

III. Makovica - Symboly kráľovstva
Zástava Matúšovho kráľovstva - predpísaný rozmer, farbu i kvalitu má. Nech zvie ten, že kto právo zástavu vztýčiť má, ten nech to urobí so všetkou úctou a vážnosťou.
Erb Matúšovho kráľovstva - tento patentovo chránený je a užívať náležite sa môže.
Kráľovská pečať - ňou menovacie, zriaďovacie a výsadné listiny, ako i všetky úradné dokumenty Matúšovho kráľovstva sa potvrďujú.
Kráľovský meč - v depozite uschovaný je, nie k boji tasí sa, lež k slávnostným príležitostiam berie sa.

IV. Makovica - Orgány
Najvyšším orgánom kráľovstva je jeho Správca. Jemu podriadená je Taverník a rada palatínov.
Kráľovský taverník - zastupuje Správcu v jeho neprítomnosti, o kráľovský majetok sa stará a zveľaďuje kráľovstvo.
Palatín je občan Matúšovho kráľovstva zmluvou viazaný, ktorý o Dŕžavu územne sa stará a správcovi v jeho činnosti pomáha.

V. Makovica - Územné delenie
Územie Matúšovho Kráľovstva delí sa na 9 Dŕžav. Každá Dŕžava delí sa na Panstvá, v kráľovstve je ich 53. Každé Panstvo môže mať svoju Kráľovskú lehotu, Lehotu, Pútnické miesta a Hlásky.
Kráľovská lehota - jest to života schopné mesto, ktoré svojimi podujatiami dobré meno nielen svoje ale aj kráľovstva šíri.
Lehota - môže byť obec, ktorá ponúkne svoje duchovné a kultúrne bohatstvo a v Matúšovom kráľovstve taktiež prekvitá.
Pútnické miesto - Miesto, ktoré pečiatky do pasov otláča a svojou pohostinnosťou občana oblažuje a môže vyberať mýtne poplatky.
Hlásky - hlásne trúby Matúšovho kráľovstva, ktoré o všetkom, čo sa v kráľovstve činí vedia a pútnikom na požiadanie oznámia.

VI. Makovica - Členstvo v Matúšovom kráľovstve a čestné občianstvo
Členmi Matúšovho kráľovstva sú Hlásky, Kráľovské lehoty, Lehoty a Pútnické miesta, ktoré chcú svoje územie, služby a podujatia do kráľovstva vložiť a spoločnými silami ich predať tak, aby Matúšovo kráľovstvo mohlo prekvitať. Čestné udeľovanie príslušných listín prebieha raz za tri mesiace na vybraných hradoch Matúšovho kráľovstva. Čestným občanom sa môže stať ten, kto vrelé city ku kráľovstvu prechováva a svoju priazeň v rôznych formách prejavuje. Čestné pasovanie nech prebieha raz za tri mesiace na vybraných hradoch kráľovstva rukou Správcu. Čestní občania môžu byť pasovaní po dvoch rokoch za mimoriadne zásluhy o rozkvet Matúšovho kráľovstva i do jeho rytierskych stavov.

VII. Makovica - Záverečné ustanovenia
Nech toto, čo dokument zniesol, zvie i občan a nemennosť tohoto, nech je stála.

V Bytči, na deň Letného slnovratu roku Pána 2001.

Juraj Hlatký
Správca Matúšovho kráľovstva

Peter Ištoňa
Taverník Matúšovho kráľovstva